ITK Rood
Merel Trompert

 
Welkom / Welcome
Beste Kinderen en Ouders / Dear Pupils and Parents,

Ik heet jullie allemaal van harte welkom dit schooljaar in groep rood. 
I warmly welcome you all this schoolyear in group red.

We gaan er een fijn, gezellig en leuk schooljaar van maken, waarin we ook veel zullen gaan leren.
We  will make it together a nice, pleasant and a funny schoolyear, in which we will learn a lot too.

Ik vertrouw op een goede samenwerking met u, ouders, en als u vragen heeft bel dan naar school en vraag naar mij.
I trust a good cooperation with you, parents, and if you have any questions call the school and ask for me.

Juf Merel               
Teacher Merel