Als uw zoon/dochter ziek is.....

Als uw zoon/dochter meerdere aaneengesloten dagen ziek is, hoeft u hem/haar niet iedere ochtend ziek te melden. Wel het verzoek nogmaals een ziekmelding te doen als uw zoon/dochter na een weekend of vakantie nog steeds ziek is.

Is een leerling afwezig en we hebben geen bericht van afwezigheid ontvangen dan wordt dit voor 09.00 uur doorgegeven aan de administratie/directie. Vervolgens bellen we naar huis om te horen of we misschien iets in de communicatie hebben gemist.
Dagen/dagdelen die de leerling door ziekte of andere redenen afwezig is worden door de leerkracht in het administratieprogramma geregistreerd. Bij ongeoorloofd verzuim wordt melding gemaakt bij de leerplicht.
 

Bijzonder verlof:

Alle kinderen vanaf 5 tot 18 jaar zijn leerplichtig. Dat betekent dat u uw kinderen niet zomaar buiten de schoolvakanties van school weg mag houden.
Onder bepaalde voorwaarden mag uw kind buiten schoolvakanties mee op vakantie of bijzonder verlof van school krijgen. U heeft hiervoor toestemming nodig van de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar. Neemt u uw kind zonder toestemming mee? Dan kan de leerplichtambtenaar een straf opleggen.

Hiervoor gelden strenge regels en is toestemming nodig van de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar.

De directies van basisscholen hebben de bevoegdheid in bepaalde omstandigheden verlof (tot maximaal 10 dagen) te verlenen. Deze ‘gewichtige redenen’ kunnen bijvoorbeeld zijn:

Wilt u bijzonder verlof aanvragen i.v.m. een verhuizing, trouwerij of overlijden?
Download dan het hier formulier "aanvraag voor verlof wegens gewichtige omstandigheden". Daarbij zit ook een uitgebreide toelichting.

Bij het vastleggen van uw vakantie(s) dient u terdege rekening te houden met de vakantieregeling.
Buiten de schoolvakanties om zal in principe geen toestemming worden verleend om op vakantie te gaan. Alleen in die gevallen waarin u aannemelijk kunt maken (bijvoorbeeld door middel van een werkgeversverklaring) dat u niet in de schoolvakanties op vakantie kunt gaan, kan de schoolleiding bij hoge uitzondering hiervoor toestemming geven.

Voorwaarden: om vrij te krijgen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze staan genoemd in de Leerplichtwet (artikel 13):

· Het gaat om een gezinsvakantie.

· De vakantie kan niet plaatsvinden in de vastgestelde schoolvakanties door het beroep van u of uw partner.

· Het verlof valt niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie.

Een verzoek tot vrijstelling heet officieel ‘beroep op vrijstelling’. Een dergelijke aanvraag kan slechts 1x per jaar worden ingediend bij de schooldirecteur. Elke aanvraag voor vakantie buiten de schoolvakanties wordt individueel beoordeeld. Gaat het om maximaal 10 dagen? Dan beslist de schooldirecteur. Soms vraagt de directeur de leerplichtambtenaar om advies. Voor een langere periode is toestemming van de leerplichtambtenaar nodig. Dien de verlofaanvraag zo vroeg mogelijk in bij de directeur van de school. Verzoeken dienen tenminste 8 weken vooraf te worden gedaan, aangezien in sommige gevallen overleg noodzakelijk is met de leerplichtambtenaar. Voorkom teleurstellingen en onwettige handelingen van uw of onze kant!
Wilt u vakantieverlof aanvragen voor uw kind?
Download het hier formulier "vakantieverlof" met toelichting en lever het tijdig in.
 

Luxeverzuim

Wanneer een leerplichtig kind zonder toestemming toch buiten de schoolvakantie vrij heeft, heet dit ‘luxeverzuim’. Dit wordt altijd geregistreerd. De leerplichtambtenaar heeft hier inzage in. Uiteraard zal in veel gevallen een persoonlijk gesprek plaatsvinden omtrent de redenen van het verzuim. De leerplichtambtenaar kan ook een proces verbaal opmaken. Dit heeft meestal financiële gevolgen voor de ouders. De richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim, gaat uit van zo’n €100 per dag dat een kind van school wordt gehouden. Er geldt een maximum van €600 per gezin voor één week en €900 per gezin bij twee weken. Bij herhaling van luxe verzuim worden de boetes hoger. Bij veelvuldige herhaling en luxeverzuim dat langer duurt dan twee weken moet de ouder zich verantwoorden voor een rechter.