Onze visie


Het Integraal Kind Centrum Wereldwijs wil DE plek zijn in Graan voor Visch waar kinderen van 0-13 jaar en hun ouders met plezier naar toe gaan, elkaar tegenkomen en gezien (willen) worden. Het is een bruisende plek waar alle kinderen zichzelf kunnen zijn. Zij krijgen kansen en kunnen zich optimaal ontplooien door kwalitatief goede opvang, goed onderwijs en een inspirerende invulling van de vrije tijd. Kinderen kunnen zijn wie zij zijn. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind het beste uit zichzelf kan halen en de kinderen hierbij zo optimaal mogelijk begeleid worden. Onze hoofddoelstelling is dan ook: Optimale ontwikkelkansen voor elk kind tussen 0 en 13 jaar.
Wij bieden deze kansen door aan te sluiten op de naaste zone van ontwikkeling die past bij het kind. Allereerst door de kinderen in de voorschoolse leeftijd goed te begeleiden tijdens spel, verkenning van materialen, motorische ontwikkeling en taal-/spraakontwikkeling.

Voor de peuterspeelzaal en kinderdagverblijf betekent dit o.a.:
Kinderen worden geboren met potenties en mogelijkheden. Ze zijn de bouwers van zichzelf en willen uitgedaagd worden. We zijn ons bewust van de afhankelijkheid van kinderen, maar willen niet alles voor hen regelen en invullen. In onze visie ligt het accent op kinderen begeleiden en volgen op hun eigen weg. We willen adequaat reageren op wat het kind in een bepaalde fase nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen. Deze visie stimuleert kindgericht kijken en werken.
Naast het bieden van opvang en een speelplek, vinden we onze opvoedende taak heel belangrijk. De aan ons toevertrouwde kinderen willen we het volgende bieden:

  1. Emotionele veiligheid. Hiermee bedoelen we: het creëren van een veilige basis, een “thuis” waar kinderen zich kunnen ontspannen en zich veilig voelen.
  2. Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties. Hiermee bedoelen we persoonskenmerken als veerkracht, zelfstandigheid en onafhankelijkheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit.  Competenties waarmee kinderen allerlei typen problemen kunnen oplossen en zich goed kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden.
  3. Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties: sociale kennis en vaardigheden, als het zich in een ander kunnen verplaatsen, kunnen communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten hanteren en oplossen, het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid.
  4. Eigen maken van waarden en normen, cultuur. Waarden zijn opvattingen die aangeven hoe belangrijk mensen iets vinden. Ze zijn onmiskenbaar cultuurgebonden; ze veranderen in de loop van de tijd en variëren per samenleving. Normen vertalen de waarden in regels en voorschriften over hoe volwassenen en kinderen zich behoren te gedragen

Meer informatie over het pedagogisch beleid van SKH vindt u hier. 

In de praktijk vertaalt onze visie zich als volgt:

Kinderdagverblijf (KDV)

Het kinderdagverblijf bestaat uit 2 groepen. 1 Baby-sensi groep voor kinderen van 0 tot 18 maanden. En een Verti-sensi groep voor kinderen van 18 maanden tot 4 jaar. 
Een kind is vanaf 6 weken welkom op ons kinderdagverblijf. Het wordt geplaatst in een vaste stamgroep. 
De baby’s bepalen zelf hun slaap- en voedingsritme. Langzamerhand gaan zij wennen aan het groepsritme en groeien zo toe naar het functioneren op of naar een verticale groep. Elk kind krijgt de ruimte om zich in zijn/haar tempo te ontwikkelen en wordt vooral op de babygroep hierin gestimuleerd door sensorisch materiaal en zintuiglijke activiteiten.
Afhankelijk van de ontwikkeling van het kind en de wensen van de ouders stromen de kinderen tussen de anderhalf en twee jaar door naar de Verti-sensi groep.
Er wordt gewerkt met de Piramide methode, zowel op de baby- als op de verticale groep. Piramide is de leidraad voor de activiteiten en het programma. Elk kind geeft zijn eigen tempo aan om mee te kunnen/willen doen in de activiteiten. Het mag en kan zichzelf zijn, wordt gestimuleerd maar niet geforceerd, en mag in eigen tempo ontwikkelen en soms ook ervoor kiezen een keer ergens niet aan mee te doen.
De meeste pedagogisch medewerkers zijn in bezit van een certificaat babygebaren. Zij gebruiken babygebaren gedurende de dag bij alle Piramide thema activiteiten, dagelijks handelen en interacties met alle kinderen. 
 

Peuterspeelzaal (PSZ)
De peuterspeelzaal bestaat uit 1 groep waarin maximaal 16 kinderen per dag in de leeftijd van 2 tot 4 jaar aanwezig zijn. 
De peuterspeelzaal is een plek waar kinderen komen om elkaar te ontmoeten. Er is volop gelegenheid om te spelen, creatief bezig te zijn, te puzzelen, liedjes te zingen en boekjes te lezen. Zowel binnen als buiten kunnen de peuters zich heerlijk uitleven met fietsen, dansen, kleien, spelen met zand en water, enzovoort. Spelenderwijs leren de kinderen omgaan met leeftijdsgenootjes. Er zijn dagelijkse rituelen, zoals samen eten en drinken, die structuur geven en het groepsgevoel versterken. Verder leest de groepsleiding de kinderen graag voor uit een boek of zingt gezellig met de kinderen liedjes. Het dagelijkse ritueel van het eten van het fruit is een rustpunt voor de kinderen. Wij letten goed op de ontwikkeling en het welbevinden van elk kind en sluiten aan bij wat een kind nodig heeft. Zo nodig is er extra begeleiding bij de taalontwikkeling mogelijk, bijvoorbeeld voor kinderen die thuis in een andere taal dan het Nederlands worden opgevoed. Er wordt net als op het kinderdagverblijf gewerkt met de Piramide methode; een methode met aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden maar met de nadruk op de taalontwikkeling.
 

Primair basisonderwijs

Vanaf vier jaar gaan de kinderen naar het regulier basisonderwijs.
Dan dagen wij uit tot rekenen, lezen, spreken en schrijven in de Nederlandse taal. Daarnaast verbinden wij kennis en vaardigheden tot inzicht, als het gaat om de wereld oriënterende vakken. De voortgang van de kinderen evalueren wij systematisch en loopt van de start op het IKC tot aan de overstap naar het voortgezet onderwijs. Veel sport en bewegen, Engels vanaf de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf en ieder kind een eigen tablet in de basisschool, zijn de speerpunten die ons arrangement compleet maken.

Een grote ouderbetrokkenheid vinden wij erg belangrijk. Immers in de samenwerking tussen ouders en begeleiders ligt de sleutel tot vertrouwen.
Bij IKC Wereldwijs is de sociale ontwikkeling van kinderen heel belangrijk. Kinderen ontwikkelen vriendschappen, leren samenwerken en samen spelen. Het overdragen van normen en waarden zit verweven in al onze bezigheden. Dit doen we op een rustige en consequente manier, waarbij er ruimte en respect is voor de emoties en eigenheid van elk kind.


 

Stichting Meer Primair

Het schoolgedeelte van IKC Wereldwijs maakt onderdeel uit van de stichting Meer Primair. Meer Primair wordt gevormd door achttien basisscholen, gelegen in de woonkernen Abbenes, Buitenkaag, Badhoevedorp en Hoofddorp. De stichting is hiermee werkgever van 540 medewerkers, die onderwijs verzorgen voor circa 6000 leerlingen in de Haarlemmermeer. De verantwoordelijkheid voor het besturen van de stichting ligt bij het College van bestuur en handelt de Raad van Toezicht hierbij vanuit een toezichthoudende rol.  Op schoolniveau is de directeur verantwoordelijk voor de gang van zaken. De scholen hebben in het primaire proces veel ruimte voor eigen beleid. Die eigenheid is een belangrijk uitgangspunt binnen Meer Primair; wij vormen weliswaar één organisatie, maar de scholen kunnen zich binnen de kaders optimaal profileren. Tegelijkertijd kenmerkt Meer Primair zich steeds meer door een intensieve kwaliteitszorg in de scholen en in de ondersteunende diensten. Als onderwijsorganisatie wil Meer Primair kennis en ervaringen onderling uitwisselen, medewerkers volop de gelegenheid bieden om zich te ontwikkelen en interne mobiliteit stimuleren, maar het zijn wel 18 basisscholen met een ‘eigen gezicht’. Meer informatie over Stichting Meer Primair vindt u door op deze link te klikken.