Internationale Taalklassen


For an English version of this webpage click on the following link: English version
De Internationale Taalklassen zijn voor anderstalige kinderen uit de Haarlemmermeer. Het gaat hier om kinderen van 4 tot 12 jaar die rechtstreeks uit het buitenland komen of korter dan één jaar in Nederland wonen, en de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen om in te stromen binnen het reguliere onderwijs.
  
Op dit moment hebben we zes taalklassen, ingedeeld naar leeftijd. In alle groepen zitten ongeveer 15 kinderen. Naast een leerkracht heeft elke groep een onderwijsassistent, die in de groep ondersteunt.
 
Leerlingen die verder van het IKC wonen, kunnen in aanmerking komen voor vervoer. Voor meer informatie en aanvraag kunt u de website van de gemeente raadplegen. De volgende link opent in een apart venster: https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/leerlingenvervoer.

Doelstelling

Het doel van de Internationale Taalklas is dat kinderen na ongeveer één jaar uitstromen naar een reguliere basisschool (of VO school) en in een groep starten met leeftijdsgenoten.
De kinderen moeten daarvoor de mondelinge en schriftelijke taal zodanig beheersen dat ze in die groep kunnen functioneren. Soms met een eigen programma. Bij de start van het onderwijs aan anderstalige kinderen worden er per kind doelen opgesteld. In ongeveer een jaar worden deze doelen aangeboden. Zodra de opgestelde doelen zijn behaald, gaan de kinderen naar het reguliere onderwijs.
 
Alle kinderen die starten in onze taalklassen spreken en verstaan niet of nauwelijks Nederlands.

Onderwijsaanbod

De lessen die worden gegeven:
-        Nederlands als tweede taalverwerving
-        Rekenen
-        Technisch lezen
-        Begrijpend lezen
-        Spelling
-        Schrijven
-        Wereldoriëntatie
-        Sociaal-emotionele vorming
-        Muziek
-        Beeldende vorming
-        Gymnastiek
-        ICT: alle kinderen leren omgaan met een tablet. 

Aanmeldprocedure  

Kinderen die minder dan 1 jaar in Nederland zijn kunnen aangemeld worden op onze school. Na aanmelding volgt er een intakegesprek voor de taalklassen. Tijdens dit gesprek krijgen de ouders en kinderen te horen hoe alles werkt. Daarnaast krijgen zij een rondleiding door de school.
Na deze aanmelding worden de kinderen ingedeeld in een groep. De leerkracht stelt samen met de intern begeleider de doelen voor het kind op.

Naar het reguliere onderwijs

Na ongeveer een jaar gaan de kinderen terug naar het reguliere basisonderwijs, naar de ISK voortgezet onderwijs of naar het gewone voortgezet onderwijs.
Ouders worden in gesprekken meegenomen over de vervolgstappen. Mochten de kinderen teruggaan naar een reguliere basisschool, dan wordt er in overleg met de reguliere school, een aantal wendagen afgesproken. Daarna zal de overstap definitief worden. De intern begeleider van de taalklassen zal samen met de leerkracht zorgen voor een goede overdracht.
 
Onze Nederlandstalige informatiefolder vindt u hier.