De Internationale Taalklassen zijn voor anderstalige kinderen uit de Haarlemmermeer. Het gaat hier om kinderen van 6 tot 12 jaar die rechtstreeks uit het buitenland komen of korter dan één jaar in Nederland wonen, en de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen om in te stromen binnen het reguliere onderwijs.
 
Wij bieden een veilige omgeving, waarin wij de kinderen Nederlands leren en waar veel aandacht is voor de leerling. Waar respect is, voor de verschillende culturen en gebruiken en waar een zeer enthousiast team werkt.
 
Op dit moment hebben we 5 taalklassen, ingedeeld naar leeftijd. In alle groepen zitten ongeveer 15 kinderen. Naast een leerkracht heeft elke groep een onderwijsassistent, die in de groep ondersteunt.
 
Leerlingen die verder van het IKC wonen, kunnen in aanmerking komen voor vervoer. De directeur van het IKC kan u hierover meer vertellen.

Doelstelling

Het doel van de Internationale Taalklas is dat kinderen na ongeveer één jaar uitstromen naar een reguliere basisschool (of VO school) en in een groep starten met leeftijdsgenoten.
De kinderen moeten daarvoor de mondelinge en schriftelijke taal zodanig beheersen dat ze in die groep kunnen functioneren. Soms met een eigen programma. Bij de start van het onderwijs aan anderstalige kinderen worden er per kind doelen opgesteld. Deze doelen halen wij uit de landelijk opgestelde doelen voor nieuwkomers. In een tot maximaal twee jaar worden deze doelen aangeboden. Zodra de opgestelde doelen zijn behaald, gaan de kinderen terug naar het reguliere onderwijs.
 
Alle kinderen die starten in onze taalklassen spreken en verstaan niet of nauwelijks Nederlands. Op alle vakgebieden maken zij zich de Nederlandse taal eigen.

Onderwijsaanbod

Tijdens de lessen proberen en stimuleren wij de kinderen om zoveel mogelijk Nederlands te spreken. Als een leerling pas op school is, is dit natuurlijk moeilijk en kan dit een onveilig gevoel oproepen bij de leerling. Als wij dit merken staan wij het toe dat kinderen elkaar helpen/ondersteunen in hun moedertaal. 
 
De lessen die worden gegeven:
-        Nederlands als tweede taalverwerving
-        Rekenen
-        Technisch lezen
-        Begrijpend lezen
-        Spelling
-        Schrijven
-        Wereldoriëntatie
-        Sociaal-emotionele vorming
-        Muziek
-        Beeldende vorming
-        Gymnastiek
-        ICT: alle kinderen leren omgaan met een tablet. 

Aanmeldprocedure  

Kinderen die minder dan 1 jaar in Nederland zijn, worden aangemeld op een reguliere school naar keuze van ouders. Deze scholen verwijzen de ouders door naar de taalklassen.
Er volgt een intakegesprek voor de taalklassen. Tijdens dit gesprek krijgen de ouders en kinderen te horen hoe alles werkt. Daarnaast krijgen zij een rondleiding door de school.
Na de aanmelding worden de kinderen ingedeeld in een groep. De leerkracht stelt samen met de intern begeleider de doelen voor het kind op.

Naar het reguliere onderwijs

Na maximaal 2 jaar gaan de kinderen terug naar het reguliere basisonderwijs, naar de ISK voortgezet onderwijs of naar het gewone voortgezet onderwijs.
Ouders worden in gesprekken meegenomen over de vervolgstappen. Mochten de kinderen teruggaan naar een reguliere basisschool, dan wordt er in overleg met de reguliere school, een aantal wendagen afgesproken. Daarna zal de overstap definitief worden. De intern begeleider van de taalklassen zal samen met de leerkracht zorgen voor een goede overdracht.