Privacy en AVG


Sinds 25 mei 2018 is de handhaving gestart van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe privacywet geldt in de hele Europese Unie en heeft als doel de bescherming van persoonsgegevens te verbeteren. Organisaties die werken met persoonsgegevens dienen ervoor zorg te dragen dat deze veilig worden gebruikt, beheerd en opgeslagen uitsluitend door hen die daar beroepshalve een belang bij hebben. Als basisschool verwerken wij persoonsgegevens van uw kind(eren) om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind aan te melden als leerling op onze school en om de leerontwikkeling bij te houden. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en leerplicht.
Uitgangspunt is dat wij als organisatie alleen persoonsgegevens mogen verwerken en delen met andere organisaties en personen als wij hiervoor een juridische grondslag hebben. Dit kan soms betekenen dat wij onze informatievoorziening op een andere manier zullen inrichten.
De AVG heeft ook als consequentie dat voor gebruik van bepaalde persoonsgegevens extra toestemming moet worden gevraagd. Bij kinderen onder de 16 jaar mogen alleen de ouders toestemming geven. Zo zullen wij jaarlijks om uw toestemming vragen voor het gebruik van o.a. beeldmateriaal.
In onze privacyverklaring is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.  Wilt u meer weten over hoe wij binnen de Stichting Meer Primair omgaan met de AVG? Dan kunt u hierover meer informatie vinden op de website van Meer Primair via www.meerprimair.nl/privacy/.
 

Lidmaatschap schoolbibliotheek

De school heeft een eigen schoolbibliotheek. Alle leerlingen zijn lid van de schoolbibliotheek en zij kunnen onder schooltijd boeken lenen uit de collectie. Om de leerlingen lid te maken van de schoolbibliotheek worden de leerling gegevens, zonder adresgegevens, door de school vanuit het leerlingvolgsysteem aangeleverd aan de Bibliotheek. De Bibliotheek verwerkt die gegevens in opdracht van de school en gebruikt de gegevens uitdrukkelijk niet voor eigen doeleinden. In AVG-termen is de Bibliotheek hier de verwerker van persoonsgegevens en de school is de verwerkingsverantwoordelijke. Dit is vastgelegd in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

 

In deze situatie hoeft geen toestemming te worden gevraagd aan ouders om kinderen lid te maken van de schoolbibliotheek. De schoolbibliotheek kan namelijk worden beschouwd als een digitaal leermiddel en voor het gebruik van (digitale) leermiddelen hoeft de school geen toestemming te hebben van ouders.